Trong suốt những năm qua, giai cấp công nhân Việt Nam đã khẳng định được vai trò của mình, xứng đáng là bộ phận của giai cấp công nhân thế giới, tiếp tục lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng.

XEM THÊM: Sửa chữa máy lọc nước tại Hà Nội | Uy Tín – Giá Rẻ

Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển nền công nghiệp hiện đại với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày càng cao.

Giai cấp công nhân là một giai cấp quan trọng trong các thời kỳ lịch sử với vai trò lãnh đạo. Đến nay, giai cấp công nhân vẫn tiếp tục khẳng định vai trò của trong trong quá trình xây dựng và đổi mới đất nước. Để tìm hiểu rõ hơn sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam mời Quý bạn đọc đến với bài viết Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam của công ty maylocnuocviet.org

Giai cấp công nhân là gì?

Giai cấp công nhân là một nhóm người ổn định trong xã hội, đã hình thành và phát triển đồng thời với quá trình phát triển nền công nghiệp hiện đại, trong đó lực lượng sản xuất ngày càng được xã hội hóa. Họ là những lao động tiên tiến tham gia vào các quy trình công nghệ, dịch vụ công nghiệp và trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào sản xuất, tái sản xuất cải thiện tài sản vật chất và xã hội. Giai cấp công nhân đại diện cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến của thời đại hiện nay.

Ở Việt Nam, giai cấp công nhân và nông dân làm chủ tư liệu sản xuất chủ yếu, là nhóm người lãnh đạo xã hội trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1. Hiểu thế nào về giai cấp công nhân

Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển nền công nghiệp hiện đại, với sự gia tăng của lực lượng lao động trong phương thức công nghiệp ngày càng hiện đại và liên quan mật thiết đến quá trình sản xuất vật chất mang tính hoạt động. Giai cấp công nhân là đại diện cho phương thức sản xuất mang tính xã hội hóa ngày càng cao. Họ là người lao động thuê, do không sở hữu nguyên liệu sản xuất, buộc phải bán sức lao động để sống và bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư. Do đó, lợi ích cơ bản của họ đối lập với lợi ích của giai cấp tư sản. Giai cấp công nhân có sứ mệnh phủ định chế độ tư bản chủ nghĩa, xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.

Đặc điểm của giai cấp công nhân bao gồm:

  • Lao động trong phương thức công nghiệp
  • Đại diện cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến
  • Có tinh thần cách mạng triệt để
  • Có tổ chức, kỷ luật và tinh thần hợp tác tâm lý lao động.

2. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Theo chủ nghĩa Mác – Lênin giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất và cách mạng nhất, là lực lượng xã hội duy nhất có sứ mệnh lịch sử

Sứ mệnh lịch sử là sự tổng quát của giai cấp công nhân thông qua chính đảng tiền phong, giai cấp công nhân tổ chức, lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh xóa bỏ các chế độ người bóc lột người, xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, giải phóng giai cấp công nhân nhân dân lao động khỏi mọi sự áp bức, nghèo nàn, lạc hậu xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh
Theo quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen, việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cần phải trải qua hai bước. Bước thứ nhất: giai cấp công nhân biến thành giai cấp thống trị và giành lấy chính quyền nhà nước vào tay giai cấp mình. Bước thứ hai: giai cấp công nhân dùng sự thống trị của mình để từng bước đoạt lấy toàn bộ tư bản trong tay giai cấp tư sản để tập trung tất cả những công cụ sản xuất vào trong tay nhà nước từ đó tiến hành tổ chức xây dựng xã hội mới – xã hội chủ nghĩa. Hai bước này quan hệ chặt chẽ với nhau, giai cấp công nhân không thực hiện được bước thứ nhất thì cũng không thực hiện được bước thứ hai nhưng bước thứ hai là quan trọng nhất để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam hiện nay
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam hiện nay

Sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân bắt nguồn từ địa vị kinh tế-xã hội khách quan:

– Giai cấp công nhân ra đời và phát triển dưới chủ nghĩa tư bản, là bộ phận quan trọng nhất, cách mạng nhất của lực lượng sản xuất có trình độ xã hội hóa cao.

– Giai cấp công nhân không có tư liệu sản xuất nên buộc bán sức lao động của mình cho nhà tư bản để sống. Họ bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư mà họ đã tạo ra trong thời gian lao động.

– Địa vị kinh tế xã hội giúp cho giai cấp công nhân trở thành giai cấp cách mạng triệt để và có khả năng thực hiện sứ mệnh lịch sử, đó là khả năng đoàn kết toàn thể giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên quy mô quốc tế chống chủ nghĩa đế quốc.

Trong suốt những năm qua, giai cấp công nhân Việt Nam đã khẳng định được vai trò của mình, xứng đáng là bộ phận của giai cấp công nhân thế giới, tiếp tục lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng. Ngày nay, công nhân Việt Nam chủ động tham gia giải quyết các vấn đề là thu hút sự quan tâm hàng đầu của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Các vấn đề đó có tính thời sự cao như dân số, môi trường, văn hóa, năng lượng, lương thực,…

Giai cấp công nhân là lực lượng kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, không chấp nhận chế độ đa đảng, đa nguyên chính trị.

Giai cấp công nhân tham gia đông đảo vào các thành phần kinh tế, lấy mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh để phấn đấu.

Giai cấp công nhân là lực lượng tiên phong trong đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội, là lực lượng chính trị – xã hội quan trọng trong việc bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Kết luận: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam là xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ bóc lột, tự giải phóng, giải phóng nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi sự áp bức, bóc lột, xây dựng thành công xã hội cộng sản chủ nghĩa. Và

Phát triển về số lượng và chất lượng, nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp thực hiện “tri thức hóa công nhân”, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả làm việc, xứng đáng với vai trò lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ mới.

XEM THÊM: Dịch vụ sửa máy, thay lõi lọc nước Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Giai cấp công nhân có những nội dung sứ mệnh lịch sử nêu trên là donhững điều kiện khách quan sau đây quy định:

3.1. Địa vị kinh tế – xã hội của giai cấp công nhân trong chủ nghĩa tư bản

Trong mỗi hình thái kinh tế-xã hội, lực lượng sản xuất là yếu tố động nhất và luôn vận động phát triển do sự thay đổi không ngừng của công cụ lao động ở trình độ ngày càng cao. Nhưng trình độ của công cụ lao động thay đổi được là kết quả của hoạt động sáng tạo của con người. Trong chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, với nền sản xuất đại công nghiệp ngày càng phát triển, giai cấp công nhân trở thành bộ phận quan trọng nhất, cách mạng nhất trong các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất. Lao động sống của giai cấp công nhân tạo ra phần lớn của cải vật chất cho xã hội và đóng vai trò có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội.

Trong chủ nghĩa tư bản, do không có hoặc có rất ít tư liệu sản xuất, giai cấp công nhân buộc phải bán sức lao động trở thành người làm thuê cho giai cấp tư sản và bị giai cấp tư sản bóc lột nặng nề. Giai cấp tư sản chỉ có thể bóc lột được giai cấp công nhân khi họ nắm giữ, chi phối tư liệu sản xuất của xã hội. Do vậy, bằng mọi giá, giai cấp tư sản phải duy trì chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Mặt khác, giai cấp công nhân cũng chỉ được giải phóng khỏi mọi sự áp bức, bóc lột khi xoá bỏ được chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và thay thế vào đó là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

Giai cấp tư sản bóc lột, nhưng giai cấp công nhân là đối tượng bị bóc lột trực tiếp và nặng nề nhất. Do đó, lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân đối lập trực tiếp với lợi ích cơ bản của giai cấp tư sản. Giai cấp công nhân có lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của đại đa số nhân dân lao động, bởi vì muốn giải phóng mình khỏi mọ

-16%
4.100.000

3.2. Đặc điểm chính trị – xã hội của giai cấp công nhân

Giai cấp công nhân có những đặc điểm chính trị-xã hội độc đáo do địa vị kinh tế-xã hội quy định. Đặc điểm này bao gồm:

  1. Giai cấp công nhân có tính tiên phong và tinh thần cách mạng triệt để. Họ là đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến và phải liên tục nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ. Giai cấp công nhân có tư tưởng độc lập và trang bị lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, là lực lượng tiên phong trong mọi phong trào cách mạng để xây dựng xã hội mới tiến bộ. Giai cấp công nhân chỉ có lợi ích khi xoá bỏ triệt để chế độ sở hữu tư nhân và các hình thức tư hữu khác.
  2. Giai cấp công nhân có tổ chức kỷ luật cao trong quá trình lao động sản xuất do sản xuất công nghiệp hiện đại theo dây chuyền và tính chuyên môn hoá cao độ. Bản thân cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống lại giai cấp tư sản còn tôi luyện cho họ có ý thức tổ chức cao.
  3. Giai cấp công nhân có bản chất quốc tế do địa vị kinh tế-xã hội và sứ mệnh lịch sử của họ giống nhau trên toàn thế giới. Bản chất quốc tế của giai cấp công nhân xuất phát từ yêu cầu khách quan của sản xuất công nghiệp hiện đại, mang tính quốc tế hoá và toàn cầu hoá rộng rãi. Giai cấp công nhân ở các nước phải đoàn kết lại tạo thành phong trào đấu tranh mạnh mẽ để chiến thắng giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản.

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

Trong những năm gần đây, giai cấp công nhân Việt Nam đã khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong giai cấp công nhân toàn cầu, vẫn giữ chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng. Ngày nay, công nhân Việt Nam tích cực tham gia giải quyết các vấn đề cấp bách như dân số, môi trường, văn hóa, năng lượng, lương thực, … đòi hỏi sự quan tâm của cả Việt Nam và thế giới.

Giai cấp công nhân là lực lượng kiên định bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, không ủng hộ chế độ đa đảng và đa nguyên chính trị. Họ tham gia đầy đủ vào các hoạt động kinh tế, với mục tiêu làm cho đất nước giàu có, mạnh mẽ, xã hội công bằng và dân chủ.

Giai cấp công nhân là lực lượng tiên phong trong đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng và tệ nạn xã hội. Họ cũng là một lực lượng chính trị – xã hội quan trọng trong việc bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội, và xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Vì vậy, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam là xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa và chế độ bóc lột, giải phóng nhân dân lao động và toàn bộ nhân loại khỏi sự áp bức và bóc lột, xây dựng thành công xã hội cộng sản chủ nghĩa. Để đáp ứng yêu cầu phát triển số lượng và chất lượng, công nhân cần nâng cao giáo dục và kỹ năng chính trị, kiến thức và nghề nghiệp của họ, tri thức hóa công nhân và nâng cao năng lực sử dụng công nghệ để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả làm việc, xứng đáng với vai trò lãnh đạo cách mạng trong thời đại mới.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 0968 57 57 37 để được giải đáp.

XEM THÊM: Sửa chữa, thay lõi lọc nước Quận Ba Đình Uy Tín, Chất Lượng

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *