Máy lọc nước Mitsubishi Cleansui

Thiết bị lọc lắp dưới bồn rửa EU101

11.600.000